Dự án xây dựng và thử nghiệm chuẩn dữ liệu địa chính ở Việt Nam

Đăng lúc: Thứ hai - 24/03/2014 00:31 - Người đăng bài viết: admin

Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm chuẩn dữ liệu địa chính ở Việt nam trên cơ sở các chuẩn về thông tin địa lý của quốc tế, chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia và chuẩn dữ liệu địa chính của một số nước tiên tiến trên thế giới.
Mục tiêu của Dự án

 

Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm chuẩn dữ liệu địa chính ở Việt nam trên cơ sở các chuẩn về thông tin địa lý của quốc tế, chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia và chuẩn dữ liệu địa chính của một số nước tiên tiến trên thế giới.  

 Nội dung hoạt động chính của Dự án

1. Khảo sát, phân tích, đánh giá về hiện trạng dữ liệu địa chính

2. Nghiên cứu áp dụng chuẩn ISO 19100 quốc tế và chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia cho chuẩn dữ liệu địa chính Việt nam

3. Dịch một số tài liệu chuẩn dữ liệu địa chính có liên quan

4. Phân tích, tổng hợp, đánh giá các chuẩn dữ liệu địa chính các nước đã dịch

5. Xác định yêu cầu và đề xuất các nội dung chuẩn cần xây dựng

6. Xây dựng chuẩn dữ liệu địa chính

7. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật áp dụng chuẩn

8. Xây dựng các phần mềm công cụ hỗ trợ áp dụng chuẩn

9. Hội thảo trong nước về xây dựng chuẩn

10. Thuê tư vấn hỗ trợ trong quá trình xây dựng chuẩn dữ liệu địa chính

11. Thử nghiệm để kiểm thử, hoàn thiện các nội dung chuẩn, phần mềm công cụ hỗ trợ áp dụng triển khai chuẩn

  Phạm vi tiến hành và địa bàn thực hiện Dự án

Nội dung chuẩn dữ liệu địa chính được xây dựng ứng dụng cho toàn quốc.

Địa bàn thử nghiệm chuẩn sau khi xây dựng dự kiến sẽ tiến hành tại địa phương trên cơ sở lựa chọn tỉnh có đủ điều kiện về dữ liệu, trang thiết bị và nhân lực để thử nghiệm.

Nội dung chi tiết về thử nghiệm để kiểm thử, hoàn thiện các nội dung chuẩn, phần mềm công cụ hỗ trợ áp dụng triển khai chuẩn, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau.

 Đơn vị chủ quản

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Đơn vị chủ trì

 Trung tâm Lưu trữ và Thông tin đất đai;

Các đơn vị phối hợp:

Cục Đăng ký và Thống kê;

- Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam;

- Cục Công nghệ và Thông tin;

- Trung tâm Viễn thám;

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham gia thử nghiệm

- Một số đơn vị khác có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chuẩn dữ liệu.

Thời gian thực hiện Dự án

Thời gian thực hiện cho toàn bộ dự án là 12 tháng

Trong đó:

  • Phần xây dựng dự thảo chuẩn dữ liệu địa chính: Tháng 1- tháng 6 năm 2009
  • Phần thử nghiệm để kiểm thử, hoàn thiện các nội dung chuẩn, phần mềm công cụ hỗ trợ áp dụng triển khai chuẩn và thực hiện các thủ tục đăng trên Website của Bộ và lấy ý kiến các bộ ngành trước khi ban hành: Tháng 7- tháng 12 năm 2009.