Dự án Thư viện điện tử

Đăng lúc: Thứ tư - 02/04/2014 17:12 - Người đăng bài viết: admin

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thư viện điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở các thư viện điện tử chuyên ngành tại một số đơn vị trực thuộc Bộ theo một thiết kế tổng thể và chuẩn thống nhất nhằm xây dựng nguồn tài liệu thư viện về tài nguyên và môi trường được số hóa, các thư viện chuyên ngành được liên kết thành hệ thống thư viện điện tử tài nguyên và môi trường, có thể kết nối với các thư viện lớn tại Việt Nam và hướng tới liên kết với thư viện quốc tế, cung cấp thông tin thư viện về tài nguyên và môi trường với dung lượng lớn, ở nhiều dạng cho các đối tượng sử dụng.
Dự án đã được phê duyệt theo quyết định số 1811/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 12 năm 2006. Dự toán chi tiết được phê duyệt theo quyết định 712/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2008.  Trung tâm Thông tin đã thực hiện các hạng mục của dự án từ khi dự án được phê duyệt ( tháng 12 năm 2006 ). Tuy nhiên do dự toán chi tiết được phê duyệt chậm (tháng 3 năm 2008 ) nên có một số hạng mục triển khai chưa đúng tiến độ. Thời gian đăng ký thực hiện là từ năm 2006 đến năm 2010. Cục Công nghệ thông tin đề nghị hoàn thành toàn bộ dự án vào 2009 ( sớm hơn thời gian đăng ký 1 năm ).

Các hạng mục đã hoàn thành toàn bộ bao gồm : thiết kế thư viện điện tử tài nguyên và môi trường, mua sắm trang thiết bị phần cứng và phần mềm thư viện điện tử theo đúng yêu cầu thiết kế của ngành Tài nguyên và Môi trường, lập và phê duyệt toàn bộ dự toán chi tiết của dự án, bao gồm cả các dự toán chi tiết của từng đơn vị thực hiện. Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức và hoàn thành hạng mục khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài tại Malaysia, Singapore và Thailand cho các cán bộ thuộc các đơn vị tham gia dự án.

Các hạng mục tiếp tục thực hiện trong năm 2009 bao gồm : tiếp tục thiết lập nội dung thông tin cho thư viện điện tử ( 13 đơn vị ), tích hợp dữ liệu từ các thư viện điện tử chuyên ngành ( Cục Công nghệ thông tin ), phối hợp với đơn vị trúng thầu phần mềm thư viện điện tử chỉnh sửa theo yêu cầu của đơn vị đến hết năm 2008 ( Cục Công nghệ thông tin tổng hợp yêu cầu ), hoàn thiện dự thảo quy chế khai thác thư viện tài nguyên và môi trường (đề xuất kinh phí và kế hoạch cập nhật hàng năm) và tổ chức thực hiện hội nghị tổng kết dự án ( cuối năm 2009 ).

Cục Công nghệ thông tin đã hoàn thành hạng mục cài đặt, bảo trì và vận hành phần mềm quản lý thư viện điện tử trên mạng Internet. Vì chưa có đủ thiết bị trong năm 2008, do vậy Cục Công nghệ thông tin đã tiến hành đào tạo, tạo các tài khoản trên cơ sở dữ liệu trung tâm cung cấp cho tất cả các đơn vị tham gia dự án ( mỗi đơn vị có 1 tài khoản quản trị, có thể tạo các tài khoản nhập liệu cho từng đơn vị ).

Các khó khăn tồn tại khi thực hiện hạng mục này như sau : cơ sở hạ tầng thông tin ở mỗi đơn vị khác nhau : mạng nội bộ một số đơn vị còn chưa hoàn thiện cũng như kết nối Internet chưa đảm bảo tốc độ để nhập liệu, hiện tại cơ sở dữ liệu trung tâm đang đặt ở Cục Công nghệ thông tin, tuy nhiên đường truyền Internet ở Cục Công nghệ thông tin cũng chưa đủ năng lực đáp ứng cho các đơn vị nhập liệu ( khoảng 50-70 trạm PC cập nhật đồng thời tại 1 thời điểm trên Internet ).