Đề tài: "Thống kê nội dung thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được công bố công khai trển trang thông tin điện tử”

Đăng lúc: Thứ tư - 15/10/2014 21:51 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ: "NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN 9001:2008"
1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Vụ Tổ chức Cán bộ - Tổng cục Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Ths.Tôn Tích Lan Giao
4. Nhóm tham gia đề tài:
-

KS. Vũ Công Ổn

Văn phòng, Tổng cục Quản lý đất đai
-

ThS. Phạm Thị Thúy Hạnh

Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ, Tổng cục Quản lý đất đai
-

CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý đất đai
-

CN. Phạm Thị Phương Thúy

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý đất đai
-

CN. Nguyễn Văn Thành

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ
-

CN. Cấn Công Việt

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ
5. Mục tiêu của đề tài:
Đề xuất giải pháp áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quy hoạch cán bộ, nâng lương thường xuyên và bổ nhiệm cán bộ tại Tổng cục Quản lý đất đai.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
1. Nghiên cứu tổng quát về hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000, xuất xứ, quá trình hình thành. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 phiên bản ban hành năm 2008, trong đó tóm tắt những điều khoản chính của tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, HTQLCL - các yêu cầu. Qua kết quả nghiên cứu và tổng hợp có thể nhận thấy: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là HTQLCL tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc quản lý chất lượng hiện đại. Để chuẩn bị các điều kiện có thể tiến tới áp dụng HTQLCL toàn diện, ban đầu tổ chức nên áp dụng HTQLCL TCVN 9001:2008 để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Áp dụng hệ thống TCVN 9001:2008 là một yêu cầu khách quan và thực sự cần thiết đối với tất cả các tổ chức cơ quan hành chính. Chỉ thông qua HTQLCL tiến tiến mới có thể thúc đẩy năng xuất, cải tiến và phát triển chất lượng từ đó hoạch định chính sách chất lượng, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm hành chính. Và chỉ thông qua HTQLCL TCVN 9001-2008 mới có thể đạt được mục tiêu: thúc đẩy hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng để phát triển bền vững và hội nhập thành công trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.
2. Dữ liệu của các tổ chức hành chính là một dạng sản phẩm đặc biệt, sản phẩm dạng thông tin xã hội. Ngoài những yêu cầu về chất lượng truyền thống, sản phẩm hành chính còn phải đáp ứng những yêu cầu chất lượng phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ. Để đảm bảo những yêu cầu về chất lượng, ngoài việc xây dựng HTQLCL theo TCVN 9001:2008, các tổ chức hành chính rất cần một hệ thống văn bản qui phạm pháp luật, qui trình kỹ thuật cũng như các văn bản kỹ thuật hướng dẫn các hoạt động triển khai cụ thể trong lĩnh vực hành chính để chủ động kiểm soát các quá trình chất lượng, đảm bảo sản phẩm tạo ra đạt các chỉ tiêu kỹ thuật. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát thực trạng triển khai một số nhiệm vụ trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ trong những năm vừa qua đã thu được những kết quả khả quan, đáp ứng được nhiệm vụ được giao nhưng công tác quản lý chất lượng hành chính chưa theo kịp những yêu cầu thực tế. Nhiều văn bản qui phạm, hướng dẫn kỹ thuật đã ban hành trước đây và mới ban hành chưa được trình bày đầy đủ. Thừa là nhiều văn bản còn trùng lặp, không nhất quán.
3. Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008 là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng tiên tiến. Việc phổ biến, tập huấn đào tạo áp dụng đã được thực hiện ở nhiều Bộ, ngành và địa phương; Tuy nhiên trong lĩnh vực hành chính, hoạt động này vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Theo kinh nghiệm thực tế, chỉ khi TCVN 9001:2008 được giới thiệu rộng rãi, mọi tổ chức và cá nhân hiểu rõ lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 thì việc thực hiện mới mang lại hiệu quả thực sự. Triết lý và các tiêu chuẩn của bộ TCVN 9001:2008 đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hành chính còn mới, nếu không có các chương trình tập huấn, hướng dẫn chung cho mà để các đơn vị tự thực hiện sẽ mất thời gian, không kinh tế, nhiều khi còn hiểu không đúng về HTQLCL TCVN 9001:2008. Muốn đẩy nhanh việc áp dụng HTQLCL, thời kỳ đầu các cơ quan quản lý nên có chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí cho một số tổ chức triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN 9001:2008. Trên cơ sở kết quả đạt được, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục nhân rộng việc áp dụng HTQLCL để công tác quản lý chất lượng được đồng bộ, xuyên suốt, không chồng chéo. Việc này trong thực tế cũng đã được thực hiện ở một số bộ, ngành và thành phố lớn.
4. Khó khăn nhất đối với các tổ chức khi áp dụng HTQLCL theo ISO 9000 là xây dựng hệ thống tài liệu chất lượng phù hợp với các yêu cầu của TCVN 9001:2008 làm cơ sở thực hiện công tác quản lý chất lượng trong hoạt động hành chính. Nội dung trình bày trong chương 3 “Đề xuất quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 trong thực hiện một số nhiệm vụ của công tác tổ chức cán bộ tại cơ quan Tổng cục Quản lý đất đai” giúp tổ chức nắm bắt tổng quan về hệ thống tài liệu của ISO 9001:2008. Với cách tiếp cận có hệ thống, đề tài đã trình bày cấu trúc hệ thống tài liệu ISO 9001:2008, có hướng dẫn chung về yêu cầu nội dung, cách trình bày thể hiện.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: năm 2010
8. Kinh phí thực hiện:

Những tin mới hơn