Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng đất hiệu quả đối với các công trình ngầm"

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 04:30 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng đất hiệu quả đối với các công trình ngầm"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Cục Quy hoạch đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Sỹ Kiên
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS, KTS. Nguyễn Tuấn Khải
- PGS, TS. Nguyễn Hồng Tiến
- TS. Đặng Quang Phán
- ThS. Nguyễn Thu Hằng
- ThS. Lưu Văn Năng
- ThS. Nguyễn Huy Đức
5. Mục tiêu của đề tài:
Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng đất các công trình ngầm từ đó đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng đất đối với các công trình ngầm phục vụ bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy định của pháp luật đất đai.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
6.1. Việc khai thác sử dụng đất không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm có ý nghĩa rất lớn đối với con người, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, con người đang hướng tới mục tiêu sử dụng đất hợp lý, khoa học, hiệu quả và phát triển bền vững.
6.2. Cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đối với KGN, CTN ở mỗi quốc gia khác nhau có những đặc điểm rất khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế - xã hội và thể chế chính trị. Những quy định pháp luật liên quan đến KGN, CTN ở các nước thường được điều chỉnh trong pháp luật về dân sự, đất đai và xây dựng. Ở hầu hết các quốc gia, quyền sở hữu đất đai bao gồm cả phần trên và phần không gian ngầm của khu đất, tuy nhiên ở một số nước quyền sở hữu phần KGN là có giới hạn hoặc có điều kiện. Pháp luật Việt Nam chưa có những quy định cụ thể về quản lý, sử dụng đất đối với KGN, CTN, tuy nhiên cũng có những quy định bước đầu về vấn đề này.
6.3. Đề tài đã nghiên cứu đề xuất được cơ chế chung nhất về quản lý, sử dụng đất đối với KGN, CTN, bước đầu giải quyết những vấn đề vướng mắc từ thực tiễn hiện nay ở nước ta, như: đo đạc lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KGN và quyền sở hữu CTN; xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất KGN, CTN; thu tiền sử dụng đất và thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng CTN.
6.4. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở bước đầu phục vụ sửa đổi pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan (dân sự, đầu tư, xây dựng).
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 7/2010 - 12/2011
8. Kinh phí thực hiện: 1.605.490.000 đồng

Những tin cũ hơn