Đề tài: "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá chất lượng đất phục vụ quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất"

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 03:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá chất lượng đất phục vụ quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Đức Minh
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS. Nguyễn Tiến Cường
- ThS. Đào Thị Hà Thanh
- ThS. Hoàng Ngọc Hà
- ThS. Dương Xuân Hiện
- ThS. Phạm Đăng Khoa
- KS. Nguyễn Văn Hậu
5. Mục tiêu của đề tài:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về điều tra, đánh giá chất lượng đất theo các mục đích sử dụng (sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản).
- Đề xuất quy định về trình tự, nội dung, phương pháp điều tra, đánh giá chất lượng đất (đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản) phục vụ quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, có thể rút ra một số kết luận như sau:
6.1. Công tác điều tra, đánh giá chất lượng đất ở nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành công nhất định, đã xây dựng được một số quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật (như quy phạm thành lập bản đồ đất, quy trình đánh giá đất đai, định mức về môi trường đất...) và được triển khai khá nhiều trong thực tiễn, tạo cơ sở khoa học quan trọng để hoạch định các chính sách, chiến lược, quy hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên đất.
6.2. Trên cơ sở tổng quan các vấn đề lý luận và thực trạng triển khai trong những năm qua, để điều tra, đánh giá chất lượng các loại đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đề tài đề xuất trình tự, nội dung công việc, phương pháp thực hiện gồm 5 bước:
(1) Công tác chuẩn bị;
(2) Điều tra, thu thập thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ;
(3) Điều tra ngoại nghiệp, lấy mẫu phân tích;
(4) Xử lý nội nghiệp, xây dựng tài liệu, số liệu, bản đồ;
(5) Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu và trình duyệt.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 4/2010 - 03/2011
8. Kinh phí thực hiện:

Những tin mới hơn