Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng công cụ xây dựng quản lý biểu mẫu điện tử (Eform) phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai

Biểu mẫu điện tử (E-Form): Là phiên bản điện tử của biểu mẫu giấy, được quản lý, lưu trữ trên máy tính và lưu hành trên môi trường mạng. E-Form nhằm phục vụ thu thập dữ liệu theo yêu cầu của một dịch vụ công trực tuyến và tổ chức dữ liệu dưới một định dạng chuẩn, thống nhất (ví dụ là XML) để gửi tới ứng dụng cung cấp dịch vụ hành chính công tương ứng.

Đăng lúc: 17-12-2020 05:18:07 AM | Đã xem: 558 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng đất hiệu quả đối với các công trình ngầm"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng đất hiệu quả đối với các công trình ngầm"

Đăng lúc: 27-10-2014 10:30:36 AM | Đã xem: 4771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện góp phần đẩy mạnh thực hiện kinh tế hóa ngành quản lý đất đai”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện góp phần đẩy mạnh thực hiện kinh tế hóa ngành quản lý đất đai”

Đăng lúc: 27-10-2014 10:28:34 AM | Đã xem: 5532 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đất đai"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đất đai"

Đăng lúc: 27-10-2014 10:27:31 AM | Đã xem: 3703 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mức biến động tới hạn để điều chỉnh giá đất trong kgđ, bgđ phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mức biến động tới hạn để điều chỉnh giá đất trong KGĐ, BGĐ phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”

Đăng lúc: 27-10-2014 10:22:28 AM | Đã xem: 2776 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: “Nghiên cứa đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất đai từ năm 1945 đến nay nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai ở việt nam”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứa đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất đai từ năm 1945 đến nay nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai ở Việt Nam”

Đăng lúc: 27-10-2014 10:20:13 AM | Đã xem: 2924 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: “Nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực tây nguyên”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực Tây Nguyên”

Đăng lúc: 27-10-2014 09:16:10 AM | Đã xem: 4026 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá tiềm năng đất đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá tiềm năng đất đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam”

Đăng lúc: 27-10-2014 09:15:18 AM | Đã xem: 5696 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất”

Đăng lúc: 27-10-2014 09:14:31 AM | Đã xem: 10456 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tư vấn giá đất độc lập”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tư vấn giá đất độc lập”

Đăng lúc: 27-10-2014 09:10:37 AM | Đã xem: 3682 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai trong giai đoạn hiện nay”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai trong giai đoạn hiện nay”

Đăng lúc: 27-10-2014 09:09:36 AM | Đã xem: 7347 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức dược Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất"

Đăng lúc: 27-10-2014 09:07:39 AM | Đã xem: 3164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cứu đề xuất cơ chế thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngâ hàng ở nước ngoài"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu đề xuất cơ chế thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngân hàng ở nước ngoài”

Đăng lúc: 27-10-2014 09:05:51 AM | Đã xem: 3130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cưu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lưu trữ, cơ chế quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lưu trữ, cơ chế quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”

Đăng lúc: 27-10-2014 09:04:43 AM | Đã xem: 4187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính"

Đăng lúc: 27-10-2014 09:03:36 AM | Đã xem: 4612 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa"

Đăng lúc: 27-10-2014 09:02:37 AM | Đã xem: 3530 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá chất lượng đất phục vụ quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá chất lượng đất phục vụ quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất"

Đăng lúc: 27-10-2014 09:01:34 AM | Đã xem: 2737 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất"

Đăng lúc: 16-10-2014 11:40:59 AM | Đã xem: 4619 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư vùng đồng bằng sông hồng"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư vùng Đồng bằng Sông Hồng"

Đăng lúc: 16-10-2014 11:39:37 AM | Đã xem: 7540 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài

Đề tài: "Thống kê nội dung thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được công bố công khai trển trang thông tin điện tử”

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ: "NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN 9001:2008"

Đăng lúc: 16-10-2014 04:51:03 AM | Đã xem: 1733 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục đề tài