Hiển thị | Thu gọn

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT: Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Gửi lên: 24/09/2018 00:07, Người gửi: thangpd, Đã xem: 1402
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:
1.      Danh mục thủ tục hành chính đã được công bố, công khai mà không phải chuẩn hóa nội dung thủ tục hành chính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
2.      Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa nội dung thủ tục hành chính chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.
3.      Nội dung các thủ tục hành chính tại khoản 2 Điều này được chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 41.82 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 24/09/2018 00:07
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    175
  • Đã thảo luận: 0