Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tại cấp Tỉnh, Thành phố

Gửi lên: 23/09/2018 14:33, Người gửi: thangpd, Đã xem: 1016
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 183.15 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 23/09/2018 14:33
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    14
  • Đã thảo luận: 0