Hiển thị | Thu gọn

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai Việt Nam

lượt xem 871 lượt down 452

Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai là tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể giúp định hướng xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia bao gồm việc xác định các khía cạnh các nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ…giúp các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đưa ra các quyết định đầu tư và triển khai đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn trong công tác quản lý đất đai.

Xem tiếp

Kết quả cấp gcn các loại đất chính cả nước

Gửi lên: 21/02/2014 02:38 Đã xem 2489 Đã tải về 379

Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất theo mẫu mới

Gửi lên: 21/02/2014 02:36 Đã xem 2241 Đã tải về 301

Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật lập HSĐC

Gửi lên: 21/02/2014 02:34 Đã xem 1480 Đã tải về 780

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 21/02/2014 02:28 Đã xem 1763 Đã tải về 283

Ký hiệu bản đồ địa chính

Gửi lên: 21/02/2014 02:26 Đã xem 5975 Đã tải về 7273

Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:25 Đã xem 6615 Đã tải về 3571

Bản sửa lỗi TK05

Gửi lên: 21/02/2014 02:23 Đã xem 1819 Đã tải về 444

Bản sửa lỗi đất đô thị, nông thôn TK05 2.1

Gửi lên: 21/02/2014 02:22 Đã xem 1586 Đã tải về 134

Biểu mẫu bổ sung Thống Kê - Kiểm Kê

Gửi lên: 21/02/2014 02:20 Đã xem 1537 Đã tải về 135

Hướng dẫn 1539 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Cục Đăng Kí Thống Kê

Gửi lên: 21/02/2014 02:19 Đã xem 2619 Đã tải về 165

Hướng dẫn biểu bổ sung

Gửi lên: 21/02/2014 02:17 Đã xem 1267 Đã tải về 38

Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai

Gửi lên: 21/02/2014 02:16 Đã xem 1851 Đã tải về 534

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:15 Đã xem 2556 Đã tải về 474

Hội nghị tập huấn về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:12 Đã xem 1520 Đã tải về 1394

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 21/02/2014 02:10 Đã xem 1751 Đã tải về 60