Hiển thị | Thu gọn

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 20/02/2014 13:10 Đã xem 942 Đã tải về 39

Biểu mẫu thống kê đất đai theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 20/02/2014 13:08 Đã xem 1044 Đã tải về 255

Thông báo tình hình thực hiện chỉ thị 1474/CT-TTg

Gửi lên: 20/02/2014 13:06 Đã xem 493 Đã tải về 17

Thông tư quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

Gửi lên: 20/02/2014 13:04 Đã xem 571 Đã tải về 183

Các biểu mẫu tổng hợp báo cáo kết quả về đo đạc

Gửi lên: 20/02/2014 13:02 Đã xem 715 Đã tải về 85

Mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký

Gửi lên: 20/02/2014 12:59 Đã xem 542 Đã tải về 31

Mức kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình, sản phẩm địa chính

Gửi lên: 20/02/2014 12:57 Đã xem 458 Đã tải về 23

Hướng dẫn sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Gửi lên: 20/02/2014 12:56 Đã xem 1824 Đã tải về 402