Hiển thị | Thu gọn

KẾT QUẢ CẤP GCN CÁC LOẠI ĐẤT CHÍNH CẢ NƯỚC

Gửi lên: 21/02/2014 01:38 Đã xem 1444 Đã tải về 272

Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất theo mẫu mới

Gửi lên: 21/02/2014 01:36 Đã xem 1386 Đã tải về 248

Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật lập HSĐC

Gửi lên: 21/02/2014 01:34 Đã xem 933 Đã tải về 659

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 21/02/2014 01:28 Đã xem 1119 Đã tải về 202

Ký hiệu bản đồ địa chính

Gửi lên: 21/02/2014 01:26 Đã xem 4059 Đã tải về 5449

Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 01:25 Đã xem 4994 Đã tải về 2480

Bản sửa lỗi TK05

Gửi lên: 21/02/2014 01:23 Đã xem 1255 Đã tải về 407

Bản sửa lỗi đất đô thị, nông thôn TK05 2.1

Gửi lên: 21/02/2014 01:22 Đã xem 1093 Đã tải về 125

Biểu mẫu bổ sung Thống Kê - Kiểm Kê

Gửi lên: 21/02/2014 01:20 Đã xem 1061 Đã tải về 123

Hướng dẫn 1539 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Cục Đăng Kí Thống Kê

Gửi lên: 21/02/2014 01:19 Đã xem 1610 Đã tải về 139

Hướng dẫn biểu bổ sung

Gửi lên: 21/02/2014 01:17 Đã xem 801 Đã tải về 33

Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai

Gửi lên: 21/02/2014 01:16 Đã xem 1105 Đã tải về 414

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 01:15 Đã xem 1648 Đã tải về 390

Hội nghị tập huấn về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 01:12 Đã xem 961 Đã tải về 947