Hiển thị | Thu gọn

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 4: Dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê

Gửi lên: 15/10/2018 11:10, Người gửi: admin, Đã xem: 47
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai và quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin về dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê.
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 15/10/2018 11:10
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    22