Hiển thị | Thu gọn

Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 4: Dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê.

Gửi lên: 04/12/2018 20:36, Người gửi: admin, Đã xem: 1350
Tiêu chuẩn này quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin về dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.10 MB )

Từ lptech.asia:

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 07/09/2020 05:39
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    323