Hiển thị | Thu gọn

Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 2: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện;

Gửi lên: 04/12/2018 20:42, Người gửi: admin, Đã xem: 1211
Tiêu chuẩn này quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin về dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.11 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 11/12/2018 20:59
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    192