Hiển thị | Thu gọn

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 7: Dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Gửi lên: 04/12/2018 20:49, Người gửi: admin, Đã xem: 1309
Tiêu chuẩn này áp dụng trong việc thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phần cơ sở dữ liệu địa chính. Tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc và nội dung dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất - một thành phần của Cơ sở dữ liệu địa chính.
Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; công chức địa chính xã, phường, thị trấn có liên quan đến việc xây dựng, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.68 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 11/12/2018 20:58
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    290