Hiển thị | Thu gọn

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 5: Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Gửi lên: 05/12/2018 09:56, Người gửi: admin, Đã xem: 727
Tiêu chuẩn này quy định nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin “Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.54 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 12/12/2018 09:56
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    206