Hiển thị | Thu gọn

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 1: Dữ liệu về thửa đất

Gửi lên: 04/12/2018 21:03, Người gửi: admin, Đã xem: 4813
Tiêu chuẩn này quy định nôi dung, cấu trúc và kiểu thông tin dữ liệu về thửa đất.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.65 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 11/12/2018 20:53
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    2412