Hiển thị | Thu gọn

Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan đến dự án VILG

Gửi lên: 20/06/2018 22:45 Đã xem 60 Đã tải về 26

Mục đích, yêu cầu và định hướng hệ thống thông tin đất đai quốc gia

Gửi lên: 02/03/2018 06:48 Đã xem 575 Đã tải về 401

Hệ thống thông tin đất đai

Gửi lên: 02/03/2018 05:03 Đã xem 263 Đã tải về 809

Công văn số 2193/TCQLĐĐ-BQLDAVILG

Công văn số 2193/TCQLĐĐ-BQLDAVILG v/v khảo sát hiện trạng xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai.

Gửi lên: 05/12/2017 04:11 Đã xem 970 Đã tải về 1081