Hiển thị | Thu gọn

Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Gửi lên: 20/02/2014 14:02, Người gửi: admin, Đã xem: 1267
Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 17.06 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 14:02
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    19
  • Đã thảo luận: 0