ÔNG LÊ THANH KHUYẾN
Chức vụ : Tổng cục trưởng
ÔNG  LÊ VĂN LỊCH
Chức vụ: Phó Tổng cục Trưởng
ÔNG  ĐÀO TRUNG CHÍNH
Chức vụ: Phó Tổng cục Trưởng