Phần mềm ConvertFileDgnUnicode2016 là phần mềm hỗ trợ chuyển đổi phông tiếng việt từ TCVN3 sang Unicode và ngược lại trên microstation cho bản đổ địa chính, bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT và 29/2014/TT-BTNMT