- Điều 3. Quy định về giải thích từ ngữ
+ Khoản 11. Đề nghị bổ sung thêm trường hợp xử lý nợ, đấu giá vào cuối câu.
Lý do: đảm bảo đầy đủ các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất.
+ Đề nghị bổ sung các khái niệm để đảm bảo có sự thống nhất trong quy định pháp luật như: người sử dụng đất, người đang sử dụng đất, đất công ích cấp xã, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, tổ chức sử dụng đất, địa giới hành chính.