Gia đình tôi bị thu hồi đất để làm đường giao thông. Diện tích thu hồi là 500 m2, 200 đất ở và 300 đất vườn. Gia đình tôi đã được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định. Tuy nhiên, do vị trí đất của gia đình tôi ở thấp trũng nên trong quá trình sử dụng gia đình tôi có đổ thêm đất để nâng cao cốt nền nhà, độ cao đổ thêm đất khoảng 2m, hiện nay gia đình tôi đề nghị bồi thường thêm phần đất đổ nói trên nhưng Trung tâm quỹ đất trả lời là gia đình tôi đã được bồi thường về đất nên không được bồi thường đất đắp nữa. Như vậy có đúng không?