Kính gửi BQT giải đáp: Phần mễm đã tải được bản đồ khoanh vẽ lên, chuyển đổi thành công rồi tuy nhiên khi sang bước nhập mã đối tượng kỳ trước thì không nhập được; không hiện số TT khoanh đất, diện tích, loại đất hiện trạng.