Đề nghị BQT cho thông tin các anh/chị hỗ trợ kỹ thuật phần mềm (tên, điện thoại liên lạc, email) để tiện liên lạc nhờ hỗ trợ.
Cám ơn.