- Xin hỏi các anh, chị tại sao Phần mềm không nhập được từ PL03 (do chương trình khác xuẩt ra), chỉ nhập được PL03 mẫu??