Xin hỏi Để công nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, UBND cấp huyện có phải ban hành Quyết định cấp giấy hay không? hay cơ quan tham mưu lập tờ trình và UBND huyện chỉ ký giấy chứng nhận là xong?