Mình ngĩ add nên xây dựng thêm BOX CẬP NHẬT Những sữa đổi về luật đất đai mới nhất.