Thông tin cho mọi người tìm hiểu thêm tại đây nhé:
http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/t-a...h-vc-t-ai.html