Xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế hội nhập, giao lưu văn hóa các nước cho thấy các luật ở việt nam còn quá lạc hậu. Một trong những số đó là luật đất đai, cho dù cải cách nhiều nhưng tồn tại những hạn chế mà chỉ có ở con người đó chính là các cán bộ địa phương, họ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất không tham nhũng, không làm con dối cho nhiều người thì xã hội sẽ phát triển hơn