Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê kiểm kê đất đai năm 2014
Tải file
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT