Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai xin ý kiến thành viên Hội đồngB.cao tham dinh.doc