Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng xin ý kiến thành viên Hội đồngBáo cáo Cao Bằng.doc