Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên xin ý kiếnBáo cáo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế .docDANH MUC BIEU.docDANH MUC VIET TAT.doc