Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Cần Thơ gửi xin ý kiến Bao cao DCQH 2020 thanh pho can tho.doc