Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm ĐồBC_DC_QHSDD_LamDong_2020 (trinh Bo TNMT tham dinh).docng gửi xin ý kiến