Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên gửi xin ý kiến thành viên hội đồngQuy hoạch Điện Biên. Báo cáo thuyết minh.doc