Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnhTuyên QuangBC ĐCQH đến 2020 (in cuoi).doc