Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Bình, xin ý kiến thành viên hồ sơ Quảng Bình.zipHĐTĐ