Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa3.Bao cao Dieu chinh QHSDD Thanh Hoa_gui Tham dinh.doc