Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc NinhBC ĐCQHBN 8.11.2016 thẩm định.doc