Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa- Vũng TàuBAO CAO DCQHSDD 2016-2020_tinhBaRia_VungTau .doc