Bộ TN&MT đang xây dựng các văn bản pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi lòng sông, đặc biệt ở vùng giáp ranh giữa các địa phương, tránh tính trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.