Tôi làm đăng ký cấp GCNQSD đất và gặp một số vấn đề về thể hiện Nguồn gốc sử dụng đất trên GCN và hồ sơ đăng ký đất đai như sau:
1. Về Hồ sơ đăng ký cấp GCN quy định theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT, tại Điều 16 khoản 4 mục h) có ghi:

h) Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất thì lần lượt thể hiện hình thức nhận chuyển quyền (đối với trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, nhận góp vốn) hoặc thể hiện “Nhận chuyển quyền” và căn cứ nhận chuyển quyền (đối với trường hợp trúng đấu giá, xử lý nợ thế chấp, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo, thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, thực hiện quyết định thi hành án,…); tiếp theo thể hiện nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Các trường hợp nhận chuyển quyền được thể hiện mã chung “NCQ” kèm theo mã nguồn gốc như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu. Ví dụ: “Nhận chuyển nhượng đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (NCQ-DG-KTT)”; “Nhận chuyển quyền do giải quyết tranh chấp đất Nhà nước giao có thu tiền (NCQ-DG-CTT)”.
Như vậy: Ví dụ tôi có một trường hợp được xác định hình thức nhận chuyển quyền là “Trúng đấu giá” và đất thuộc chế độ “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất” thì trong hồ sơ tôi ghi: “Nhận chuyển quyền do trúng đấu giá đất Nhà nước giao đất có thu tiền”

2. Tuy nhiên, khi in GCN quyền sử dụng đất thì theo thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ghi tại Điều 6, khoản 8 mục h) như sau:

h) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành án;…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Ví dụ: “Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”.


Cũng với ví dụ nêu trên trên GCNQSD đất tôi ghi: “Trúng đấu giá đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”
Tôi xin hỏi tôi ghi trên Hồ sơ và trên GCNQSD đất như vậy có đúng không? Nếu không đúng xin được giải đáp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Địa chỉ Email: hoangminhtuan102@gmail.com