Gửi trang này

Chủ đề: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Quy định rõ 3 cơ chế về giá đất

Nội dung bài viết

Điền đáp án sau: 6 + 3