Gia đình tôi bị thu hồi đất để làm đường giao thông. Diện tích thu hồi là 500 m2, 200 đất ở và 300 đất vườn. Gia đình tôi đã được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định. Tuy nhiên, do vị trí đất của...