Luật đất đai năm 2003 Điều 3 Quy định về giải thích từ ngữ, Khoản 11

Xem bảng in