Chênh lệch diện tích giữa khoanh đất và số liệu biểu 01.

Xem bảng in