PDA

Xem bản đầy đủ : TK05 v2.1 - Phần mềm kiểm kê đất đaibaohovietnam
10-06-2014, 10:42 PM
Thực hiện Điều 53 của Luật đất đai năm 2003, Điều 58 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai và Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 để tổ chức thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hiện nay các địa phương trên cả nước đang tiến hành triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

Để thực hiện được công tác kiểm kê đất đai ở cấp phòng TNMT có hỗ trợ phần mềm TK05, là 1 phần mềm giúp thống kê và kiểm kê do Trung Tâm Thông Tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường viết

hungnt7891
12-19-2014, 03:35 PM
phần mềm cũng tốt khá là tiện lợi

hocon84
09-05-2015, 03:20 AM
Nhìn chung phần mềm này có ưu điểm đó là dễ sử dụng và thao tác linh hoạt

chungna
09-26-2016, 10:05 PM
Đây là một trong những phần mềm thống kê rất tốt và dễ sử dụng!