PDA

Xem bản đầy đủ : Chênh lệch diện tích giữa khoanh đất và số liệu biểu 01.quachminhhung
05-13-2015, 07:10 PM
Khi xuất khoanh đất Phần mềm nhận hết 781 khoanh nhưng khi xuất biểu 01 thì diện tích không đúng với tổng diện tích khoanh đất. Cám! ơn